Projektityöskentely

Muksulanmäen henkilökunta osallistui jo elokuussa 2015  "Pedagoginen projekti" -koulutukseen, jonka innoittamana lähdimme toteuttamaan toimintaa, joka rakentuisi lasten mielenkiinnonkohteista kumpuavien aiheiden ympärille, aikuisten ennalta laadittujen lukukausisuunnitelmien sijaan.

Projektityöskentelyn taustalla voi olla satujen kiehtova maailma ja juonellinen tarina, mutta yhtä hyvin esimerkiksi jokin luonnonilmiö tai ajankohtainen lapsia kiinnostava tapahtuma tai leikki.  Kun lasten toiminta kiinnittyy johonkin juonelliseen kokonaisuuteen päästään toimimaan lasten oman kulttuurin alueella. Lasta kiinnostavat ilmiöt herättävät lasten uteliaisuuden ja tiedonhalun ja virittävät oppimiseen, osallisuuteen ja toimijuuteen. Jokaisessa lapsiryhmässä projektin aihe valikoituu lapsiryhmään sopivin keinoin. Mitä vanhemmista lapsista on kyse, sitä luontevammin he ovat itse suunnittelemassa ja viemässä projektia eteenpäin, kun taas pienten lasten kohdalla aikuisen rooli projektin valikoitumisessa ja eteenpäin viemisessä on keskeisempi.

Lasten projektit ovat mielenkiintoisia tutkimusretkiä, joihin parhaimmillaan kuuluu leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilemista. Projektitoiminnassa on ajatuksena, että näin lapset kohtaavat asioita ja haasteita, jotka edellyttävät ratkaisuja. Osallisuus on lapsille kokemus omista mahdollisuuksista ja se toimii oman identiteetin rakentajana. Projekti saattaa alkaa nukketeatterileikkinä, mutta edetessään mukaan voi tulla kuvataidetta, rakentelua, liikuntaa, musiikkia, matematiikkaa, historiaa tai vaikka luonnontiedettä. Ns. kehyskertomuksen (satu, tarina, näytelmä, musiikkiteos, retki jne.) tarkoituksena on herättää lasten uteliaisuus. Projekteissa lapset tutkivat kehyskertomuksen tapahtumia ja sisältöjä monin eri tavoin. Lasten toiminta saa ikään kuin virikkeensä kehyskertomuksen juonesta ja tarinan konkreettiseksi tekeminen johdattaa lapsia monenlaisiin tutkimuksiin, käsin tekemiseen, kuvien tuottamiseen, liikkumiseen ja leikkimiseen.

Lapset ovat tasavertaisia toimijoita aikuisten rinnalla ja heidät otetaan mukaan projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Projektin alkaessa, aikana ja päättyessä lapset ja aikuiset keskustelevat yhdessä arvioiden, mitä projektin aikana halutaan oppia, mitä on jo opittu ja mitä halutaan vielä oppia.

Projektin näkyväksi tekeminen, eli projektin dokumentointi on olennainen osa projektioppimisen-mallia. Dokumentointia tapahtuu kaiken aikaa ja siitä pääsevät nauttimaan niin lapset, päiväkodin aikuiset kuin vanhemmatkin. Dokumentointi voi olla lasten käsitekarttoja, valokuvakollaaseja, yhteistyömaalauksia, näyttelyitä. Se voi olla videoitu esitys, teatterileikki tai esim. nukketeatterinäyttämö nukkeineen ja leikkeineen. Se voi olla rakennelma, veistos tai vaikka maja. Se voi olla projektin vaiheita dokumentoiva informaatioseinä. Se voi olla melkein mikä tahansa projektin aikana syntynyt tuotos tai tuotoksien kokoelma.

Olennaisinta projektityöskentelyssä eivät kuitenkaan ole tuotokset vaan tekemisen meininki, oivallukset ja onnistumiset, lasten kanssa yhdessä kuljettu matka. 

Projektityöskentely Muksulanmäessä on osoittautunut erittäin  kiehtovaksi, inspiroivaksi sekä kaikin puolin onnistuneeksi askeleeksi kohti yhä osallistavampaa ja iloisen hersyävää toimintakulttuuria.